EasyShip รับพัสดุคืนได้ที่ไหน ฉันจะสมัครใช้บริการรับบริการเงินสดในการจัดส่ง (COD) ได้อย่างไร?คุณสามารถสมัครบริการส่งเงินสดได้ 2 วิธี คือ ผ่านเว็บไซต์ Kerry Express ที่นี่และผ่านแอปพลิเคชัน (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Google Play คลิก คลิก เพื่อคลิก IOS)บัญชีบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารดังต่อไปนี้สําเนาบัตรประชาชน (สามารถใช้ภาพถ่ายได้)หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (คุณสามารถใช้รูปถ่ายหน้าแรก)บัญชีบริษัท ใช้เอกสารดังต่อไปนี้สําเนาหนังสือรับรองบริษัท 3 หน้าแรก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจและทนายความพร้อมลงนามหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เปิด-ปิดกี่โมง kerry ตรวจเลข ตรวจสอบสถานะพัสดุ
Recent Updates
More Stories